Sinh viên xem điểm thấy sai xót đến phòng tổ bộ môn GDTC để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 23/6/2017

Chi Tiết

Sinh viên xem điểm thấy sai xót xin đến tổ bộ môn GDTC để xem lại kết quả thi của mình, Thời gian cho đến hết thứ 4 ngày 31 tháng 5 năm 2017. Qua thời gian trên Khoa không giải quyết.

Chi Tiết

Sinh viên xe điểm thấy sai xót xin đến tổ bộ môn GDTC để kiểm tra lại kết quả điểm của mình, Thời gian cho đến hết thứ 4 ngày 31 tháng 5 năm 2017. Qua thời gian trên Khoa không giải 

quyết.

Chi Tiết

Sinh viên xem điểm thấy sai xót xin đến tổ bộ môn GDTC để kiểm tra lại kết quả thi của mình, Thời gian cho đến hết thứ 4 ngày 31 tháng 5 năm 2017. Qua thời gian trên Khoa không giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến