Tổng truy cập:128295
 Đang Online1
Giới thiệu Phòng Thanh tra Pháp chế (29/11/2012)
 

  • Tên chính thức : Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Tên tiếng Anh : INSPECTION & LAWDEPARTMENT
  • Tên viết tắt : TTrPC
  • Điện thoại : 04.22.185.613
  • Email                   ttr_pc@epu.edu.vn


Phòng Thanh tra Pháp chế trực thuộc Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số  881  /QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày 28 tháng 12 năm 2006


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

Trước đây, công tác thanh tra – pháp chế thuộc phòng Tổ chức hành chính quản lý và điều hành, đối với hệ quy mô của một trường cao đẳng công tác thanh tra – pháp chế thuộc phòng TCHC  là phù hợp;  với cơ cấu tổ chức một trường đại học và căn cứ thực hiện Quy chế tổ chức điều lệ tổ chức hoạt động Trường Đại học Điện lực do Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, phòng Thanh tra – Pháp chế được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007,  thực hiện các quy định các văn bản pháp quy của nhà nước, Bộ ngành về công tác thanh tra – pháp chế, chức năng nhịêm vụ cụ thể của phòng TTr- PC Trường Đại học Điện lực như sau.

      Chức năng:

1.     Thanh tra – Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thanh tra, pháp chế theo quy định của nhà trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo và pháp luật của Nhà nước,

2.     Hoạt động của Thanh tra- Pháp chế đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

Nhiệm vụ:

1.     Phối kết hợp với Ban thanh tra đào tạo, thực hiện công tác: giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế trong đào tạo;

2.     Thanh tra, kiểm tra  việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường đối với Viên chức, học sinh – sinh viên,

3.     Đầu mối nhiệm vụ tiếp viên chức, học sinh – sinh nhà trường để giải quyết các đơn thư, tố cáo, khiếu nại trong lĩnh vực công tác phạm vi nhà trường quản lý, việc gải quyết thực hiện theo quy định của Pháp luật về tố cáo, khiếu nại;

4.     Thường trực công tác phòng ngừa chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật về Phòng chống tham nhũng;

5.     Kiến nghị với lãnh đạo trường các biện pháp đảm bảo thực hiện các nội quy, quy định của Trường Đại học Điện lực, các văn bản pháp quy của EVN, Bộ ngành có liên quan và pháp luật của Nhà nước

6.     Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan tới CBCNV và học sinh – sinh viên, phối kết hợp tham gia đóng góp ý kiến với các đơn vị trong trường có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung: quy chế, quy định của nhà trường cho phù hợp với từng giai đoạn.

7.     Tham gia và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 3. Một số kết quả đạt được

3.1. Công tác thanh tra

 - Từ tháng 01/2007 đến nay, phòng đã thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế của viên chức, học sinh – sinh viên được duy trì thường xuyên trên các lĩnh vực công tác; phòng phối hợp với bảo vệ cơ sở 2 (Hành chính) tìm các biện pháp ngăn ngừa hành vi cho vay nặng lãi và các biện pháp an ninh trật tự trong học đường, tham gia giải quyết các vụ việc vi phạm nội quy nhà trường

- Phối kết hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng tham gia giải quyết đơn thư của viên chức, học sinh – sinh viên, không để đơn thư nợ đọng kéo dài;

- Đề xuất với Hiệu trưởng về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình công việc trên nguyên tắc phòng ngừa, giài quyết các vi phạm; không làm ảnh hưởng tới công tác bình thường của các đơn vị trong toàn trường.

 3.2. Công tác Pháp chế

- Phòng TTr-PC xây dựng tủ sách của tại văn phòng làm việc, các tài liệu, tập bộ Luật lao động, Dân dự, Tố cáo khiếu nại, Quy trình công tác thanh tra, Pháp lệnh cán bộ công chức và các văn bản pháp quy có liên quan đến công tác nghiệp vụ về thanh tra và pháp chế.

- Phòng TTr-PC tham gia công tác thường trực trong Ban chống tham nhũng của nhà trường, nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự án thành lập: Trung tâm điện tử - viễn thông, Trung tâm đào tạo quốc tế; Quy chế tiền lương mới và các văn bản khác do Hiệu trưởng giao.

- Báo cáo tổng kết định kỳ công tác thanh tra, pháp chế trình Bộ GD&ĐT, EVN theo quy định.


- Tuy phòng TTr-PC mới được thành lập, số lượng cán bộ còn ít so với chức năng nhiệm vụ được giao, song với tinh thần chủ động và trách nhiệm trong công tác; Phòng đã xây dựng Quy định về chức năng nhiệm vụ Thanh tra-  Pháp chế trong Trường Đại học Điện lực.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ  TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Sự phát triển của Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực là trường công lập, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhà trường được hỗ trợ đầu tư trực tiếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà trường có truyền thống 40 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, có bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo.

Hiện nay, nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao chiếm tỷ lệ trên 60% (thạc sĩ và tiến sĩ) trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng công nghệ vào thực tiễn; nhà trường vẫn đang  tiếp tục cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước để phục vụ lâu dài cho trường.

Về cơ sở vật chất: các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành  trang thiết bị hiện đại, tiếp nhận  từ các nguồn vốn WB và dự án JICA, đồng thời EVN đầu tư kinh phí xây dựng các dự án: thư viện điện tử, bãi thực tập ngoài trời, xưởng thực hành cơ nhiệt, mua sắm trang thiết bị bổ sung các trang thiết bị, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Trường Đại học Điện lực là trường kỹ thuật công nghệ không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo cho ngành điện, đồng thời phục vụ cho các thành phần kinh tế khác của xã hội, nhà trường chủ động đã mở rộng các ngành nghề đào tạo: Hệ thống điện, Cơ khí, Điện tử viễn thông, Thuỷ điện, Nhiệt điện, Tin học, Tự động hoá, Quản lý năng lượng, tiến tới tiếp tục mở các ngành khác như Quản trị kinh doanh, tiếng Anh kỹ thuật....tiếp tục đào các bậc học và đa dạng hoá các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của ngành và xã hội; nhà trường chủ động liên danh, liên kết với các trường thuộc Cộng hoà Pháp, Úc trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học; thành lập các Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ thực tiễn của xã hội.

Được sự ủng hộ lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan, với sự chủ động trong tư duy và hành động, dưới sự chỉ đạo  của BCH đảng uỷ, Ban giám hiệu; với sự cố gắng và nỗ lực của mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường; năm tới và những năm tiếp theo Trường Đại học Điện lực nhất định phát triển bền vững và là một trong những trường đào tạo chất lượng cao trong nước và khu vực.

3. Định hướng phát triển của Phòng Thanh tra- Pháp chế

Là bộ phận thuộc phòng nghiệp vụ, phục vụ công tác của nhà trường như các trường trường đại học khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng TTr-PC, định hướng phát triển của Phòng trong năm tới như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác thanh tra – pháp chế theo quy định của nhà trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo; hàng năm tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện; các trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất, Hiệu trưởng sẽ có chỉ đạo riêng.

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, kiện toàn công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy trình công việc, nội quy, quy chế; mục đích đảm bảo hợp lý và hiệu quả trong công tác.

 4. Biện pháp và lộ trình thực hiện

4.1. Đối với công tác thanh tra:

- Thông qua hoạt động thanh tra – pháp chế, tham mưu đề xuất, kiến nghị với nhà trường: sửa đổi, bổ sung nội dung cho quy chế, quy định cho hoàn thiện các quy định về quản lý trong trường.

- Hàng năm lập và xây dựng kế hoạch về công tác thanh tra trình hiệu trưởng duyệt để thực hiện, hoạt động công tác thanh tra phải tuân thủ theo pháp luật, đmả bảo chính xác, khách quan trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; qua công tác thanh tra khẳng định những ưu điểm, việc làm đúng để phát huy, ngăn ngừa và phát hiện để xử lý kịp thời những khuyết điểm sai phạm.`

- Báo cáo trình Hiệu trưởng quyết định tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường, pháp luật của Nhà nước; theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Hàng tháng, phòng tổ chức trao đổi thảo luận các chuyên đề về nghiệp công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, tố cáo,  khiếu nại;  mục đích nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ khi giải quyết xử lý các vụ việc. 

4.2. Về công tác pháp chế:

- Lập kế hoạch phổ biến kiến thức về pháp luật liên quan đến công tác giáo dục, Luật giáo dục, Pháp lệnh cán bộ công chức, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ... trình Hiệu trưởng duyệt cho CBCVV và học sinh – sinh viên.

- Trước khi ký, Hiệu trưởng (hoặc phó Hiệu trưởng được uỷ quyền) yêu cầu phòng TTr-PC thẩm tra về mặt pháp lý các hợp đồng; thẩm tra về mặt pháp lý các tài liệu, quyết định, công văn của nhà trường trước khi ban hành;

- Tham gia và phối kết hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung: quy chế, quy định của trường.

Hàng năm, phòng TTr-PC trình Hiệu trưởng duyệt cử cán bộ của phòng tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn, dài hạn về công tác thanh tra, pháp chế; phối kết hợp với Ban thanh tra đào tạo của nhà trường, thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra đảng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phát động phòng trào và vận động viên chức và học sinh – sinh viên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Phân công công tác của phòng TTr-PC như sau:

+ Trưởng phòng phụ trách chung,  trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của trường,

+ Phó Trưởng phòng phụ trách công tác pháp chế.

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến