Bế giảng lớp CBQL của EVN

1. Thành phần: Học viên lớp cán bộ quản lý cấp 3

2. Chủ trì: Ông Trương Nam Hưng

3. Địa điểm: Hội trường M

4. Thời gian: 14:00 thứ 6 ngày 18/1/2019