Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm, sẽ góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Hướng dẫn số 08 – HD/ĐUK ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tập trung hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ đảng viên, giảng viên, người lao động và sinh viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên, cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động và sinh viên đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Hướng dẫn, các đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu...

Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử các vùng còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo…

Hoạt động tuyên truyền được tiến hành theo 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 3, cao điểm là tháng 4/2021; đợt 2 từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3 sau ngày bầu cử, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên địa bàn. Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các thành viên UBBC căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân, sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử sắp đến chắc rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên toàn quốc sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mọi cử tri sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình, lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh.

Nguồn: HCQT/TH