Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 của Bộ Công thương

Thời gian: 9h30 thứ 5 ngày 1/11/2018

Địa điểm: Ninh Bình

Thành phần: Theo quyết định.