Hội thảo chương trình chuyển tiếp ngành Kỹ thuật Điện - Đại học Deakin

Thành phần: Giảng viên khoa kỹ thuật Điện

Thời gian: 10:00 thứ 2 ngày 15/10/2018

Địa điểm: A.412

Chủ trì: Ô. Hoàng