Họp hội đồng trường

1. Thành phần: Thành viên hội đồng trường.

2. Chủ trì: Ông Lê Anh Tuấn

3. Địa điểm: Phòng họp A

4. Thời gian: 10h thứ 6 ngày 25/1/2019