Họp về xúc tiến hợp tác với công ty Afterfit Nhật bản

Nội dung: Họp về xúc tiến hợp tác với công ty Afterfit Nhật bản

- Chủ trì Trương Huy Hoàng
- Địa điểm PH.A
- Thời gian 11/11/2019