Ký kết hợp tác EPU và FLC

1. Thành phần: TT HTVL&KN, KT &QL, FLC

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Phòng họp A

4. Thời gian: 15:30 thứ 4 ngày 23/1/2019