Làm việc với Công ty Truyền tải Điện 1 về hợp tác tuyển dụng và Đào tạo nhân lực cho công ty Truyền tải Điện 1

Nội dung Làm việc với Công ty Truyền tải Điện 1 về hợp tác tuyển dụng và Đào tạo nhân lực cho công ty Truyền tải Điện 1


- Chủ trì Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần Trịnh Văn Toàn, Bùi Mạnh Tú, Chu Văn Tuấn
- Địa điểm PH A
- Thời gian 18/11/2019