Làm việc với lãnh đạo công ty Nhiệt điện Duyên Hải 2 về hợp tác tuyển dụng nhân lực

Nội dung: Làm việc với lãnh đạo công ty Nhiệt điện Duyên Hải 2 về hợp tác tuyển dụng nhân lực

- Chủ trì Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần Nhiệt điện Duyên Hải 2: Giám đóc, 2 Phó giám đốc, trưởng phòng nhân sự --- Nguyễn Quốc Uy, - Phạm Mạnh Hải, Bùi Mạnh Tú, Chu Văn Tuấn
- Địa điểm PH A
- Thời gian 18/11/2019