Làm việc với trường ĐH KHKT Chien Hsin Đài Loan

Nội dung: Làm việc với trường ĐH KHKT Chien Hsin Đài Loan

- Chủ trì: Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Lê Cường
- Địa điểm: PH A
- Thời gian: 08/11/2019 
- Chuẩn bị: Phòng QLKH&HTQT