Lễ ký kết hợp tác với công ty LG Electronics Việt Nam

1. Thành phần: CNNL; TT HTVL & KN; CTSV

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Phòng họp A

4. Thời gian: 9:00 ngày 11/01/2019