Thông báo danh sách thi tốt nghiệp

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo tới các em sinh viên danh sách phòng thi tốt nghiệp các hệ ĐHLT, CĐCQ, CĐN, TCCN thi ngày 17 đến ngày 22/01/2019 như trong file đính kèm. Nếu sinh viên đủ điều kiện thi hoặc SV đã đăng ký thi lại mà chưa có tên trong danh sách thì đến phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để kiểm tra hoặc liên hệ sđt: 0986699400 và email: tuananh.dhdl.hn@gmail.com để giải quyết. Đối với SV thi lại thì phải mang phiếu đăng ký thi lại để bổ sung danh sách thi