Thông báo danh sách thi tốt nghiệp hệ ĐHLT, CĐCQ,CĐN và TCCN lần 2

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm