Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

I. Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trường đại học Điện lực, công bố kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương B1, B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu đợt thi tháng 9 và tháng 10.

1. Kết quả đánh giá năng lực Tiếng Anh tương đương B1 (Xem chi tiết tại đây)

2. Kết quả đánh giá năng lực Tiếng Anh tương đương B2 (Xem chi tiết tại đây)

II. Điều kiện để đạt năng lực Tiếng Anh tương đương B1, B2  theo khung tham chiếu chung Châu Âu như sau:

1. Trình độ tương đương B1:

a. Tổng điểm đạt: 60/100.

b. Kỹ năng đọc tối thiểu 10/30, Kỹ năng nghe đạt tối thiểu 7/20, Kỹ năng viết đạt tối thiếu 8/25, Kỹ năng nói đạt tối thiểu 8/25

2. Trình độ tương đương B2:

a. Tổng điểm đạt: 65/100.

b. Kỹ năng đọc đạt tối thiểu 10/30, Kỹ năng nghe đạt tối thiểu 8/25, Kỹ năng viết đạt tối thiếu 8/25, Kỹ năng nói đạt tối thiểu 7/20

III. Phúc khảo

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi thực hiện theo quy trình sau:

1. Thí sinh làm đơn phúc khảo (theo mẫu tại đây) và nộp lệ phí phúc khảo tại phòng Kế hoạch tài chính - Phòng G101, Cơ sở 1, của Trường Đại học Điện lực.

2. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại phòng Khảo thí &đảm bảo chất lượng – Phòng A305, Cơ sở 1, của Trường Đại học Điện lực.

3. Thời hạn nhận đơn phúc khảo: 16h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.