Thông báo về kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2019