Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học đợt 4 do những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hà Nội