Thông báo về việc điều chỉnh tiến độ năm học 2019-2020 (lần 2)