Thông báo về việc khai báo thông tin lịch sử dịch tễ