Thông báo về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm