Triển khai công tác phòng, chống Covid - 19 chuẩn bị cho học viên, sinh viên quay trở lại học tập từ ngày 04/5/2020