Trung tâm

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG

STT TÊN TRUNG TÂM LIÊN HỆ
1 Trung tâm đào tạo thường xuyên

Tầng 3, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://ctc.epu.edu.vn

2 Trung tâm đào tạo nâng cao

Tầng 4, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://epu.edu.vn/act

3 Trung tâm đào tạo Quốc tế

Tầng 4, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://cict.epu.edu.vn

4 Trung tâm CRCT

Tầng 4, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://epu.edu.vn/crct/

5 Trung tâm dịch vụ đời sống

Tầng 1, Nhà N, trường Đại học Điện lực

http://epu.edu.vn/dvds

6 Trung tâm học liệu

Trung tâm học liệu, trường Đại học Điện lực

http://arc.epu.edu.vn

7 Trung tâm NC và chuyển giao KHCN

Tầng 3, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://epu.edu.vn/art

8 Trung tâm Công nghệ thông tin

Tầng 1, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://itc.epu.edu.vn 

Bạn cần hỗ trợ?